سال مان دارد نو می شود.

دارد با انقلاب تحویل می شود.

البته امیدوارم حال مان هم تحویل شود.

اصلا انقلاب کردیم که صفت تحویل را در قلوب کشورمان جاری کنیم.

تحویلی که محولش واحد و احد است.

تحویلی سی و شش ساله.

تحویل یعنی انقلاب.